از طرف شورای شهر شیراز،  پانزدهم اردیبشهت،  روز شیراز نامیده شده است و به همین مناسبت، برنامه های ویژه ای از طرف شهرداری شیراز در این روز برگزار می گردد.


http://www.nationalgeographic.com/history/ancient/images/sw/persepolis-iran-ruins-621319-sw.jpg